آدرس:

رشت،میدان باستان شعار(صابرین)، ساختمان ایرانیان، طبقه 11 ام واحد 2

شماره تماس:

013-321141113

ایمیل:

info@jibrasht.com